baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default
Regulamin Samorządu PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Wtorek, 30. Wrzesień 2008 16:38

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 22 W ŁODZI

Art. 1. (POSTANOWIENIA OGÓLNE)

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, działa na terenie Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art. 2.

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Art. 3.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum nr 22 w Łodzi.

Art. 4.

Samorząd może przedstawiać dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
  • prawo wydawania gazety szkolnej,
  • prawo prowadzenia, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Art. 5. (ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO)

1. Organami Samorządu są: Rada Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Samorządu i komisje Samorządu.
2. Kadencja organów samorządu trwa rok.

Art. 6. (RADA SAMORZĄDU)

1. Radę Samorządu, zwaną dalej Radą, stanowią przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych (jeden reprezentant z każdej klasy). 
2. Wybory do Rady Samorządu są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie, a czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły.
3. Reprezentantem klasy do Rady Samorządu może być uczeń chętny do zaangażowania się w życie szkoły, wyróżniający się inicjatywą i pomysłowością, posiadający autorytet wśród rówieśników i potrafiący zachęcić ich do działania, pracowity, obowiązkowy, mający co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
4. Do 15 września każda z klas wybiera swojego przedstawiciela do Rady Samorządu.

Art. 7.

Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
1. Rada opracowuje plan pracy Samorządu.
2. Rada zgłasza kandydatów na członków pocztu sztandarowego.
3. Rada jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
4. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.
5. Rada ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

Art. 8.

1. Rada Samorządu przeprowadza swoje zebrania w obecności opiekuna w zależności od potrzeb.
2. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni przez nią goście.
3. Decyzje podejmowane przez Radę są oparte na wnioskach zgłaszanych przez samorządy klasowe lub reprezentantów pewnej grupy społeczności szkolnej.
4. Decyzje Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Art. 9. (PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU)

1. Wybory na przewodniczącego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie, a czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły (określa je oddzielna ordynacja).
2. Kandydatem na przewodniczącego może być uczeń mający poparcie kolegów, pozytywną opinię wychowawcy, posiadający co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 
3. Kompetencje przewodniczącego Samorządu: zwołuje i prowadzi, w porozumieniu z opiekunem Samorządu, zebrania Rady Samorządu; kieruje pracą Samorządu; reprezentuje Samorząd wobec dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; organizuje współpracę Rady Samorządu z samorządami klasowymi.

Art. 10.

Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.

Art. 11. (KOMISJE SAMORZĄDU)

1. Rada Samorządu może powoływać, w zależności od aktualnych potrzeb, komisje (np. dziennikarską, kulturalno-oświatową, rozrywki, ds. działalności charytatywnej i in.).
2. Przewodniczący komisji są wybierani spośród członków Rady.
3. W pracach komisji może uczestniczyć każdy uczeń szkoły.

Art. 12. (TRYB ODWOŁANIA WŁADZ SAMORZĄDU)

1. Poszczególni członkowie Rady mogą być odwołani z funkcji na uzasadniony wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Samorządu lub co najmniej 50 uczniów szkoły.
2. Wniosek jest składany do opiekuna Samorządu, a ostateczną decyzję o odwołaniu podejmuje Rada większością głosów.
3. W razie rezygnacji któregoś z członków Rady Samorządu z pełnionej funkcji Rada przeprowadza ponowne wybory.

Art. 13. (POCZET SZTANDAROWY)

1. Kandydatów na członków pocztu sztandarowego zgłasza Rada Samorządu.
2. Zgłaszani kandydaci powinni osiągać pozytywne wyniki w nauce, wyróżniać się nienagannym zachowaniem i mieć reprezentacyjny wygląd.
3. Członków pocztu sztandarowego wybiera, w porozumieniu z Radą, opiekun samorządu.

Art. 14. (FUNDUSZE SAMORZĄDU)

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które Rada w porozumieniu z opiekunem i dyrekcją wykorzystuje na bieżące potrzeby społeczności szkolnej.
2. Fundusze mogą pochodzić z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez i akcji  (np. dyskotek, zbiórki surowców wtórnych i in.) oraz ze środków przekazanych przez sponsorów.

Art. 15. (DOKUMENTACJA)

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego zawiera: regulamin, plan pracy, sprawozdanie z rocznej działalności z uwzględnieniem rozliczeń finansowych.

Art. 16. (ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU)

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego: czuwa nad całokształtem prac Samorządu, w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje zebrania Rady Samorządu i w nich uczestniczy, wybiera członków pocztu sztandarowego spośród zgłoszonych przez Radę kandydatów, prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych, przygotowuje sprawozdanie z  rocznej działalności Samorządu.

Art. 17. (ZATWIERDZANIE REGULAMINU I WPROWADZANIE ZMIAN)

1. Regulamin Samorządu jest zatwierdzany przez ogół uczniów.
2. Zmiany lub uzupełnienia regulaminu mogą być wprowadzane w toku kadencji na wniosek uczniów.

Art. 18. (PRZEPISY KOŃCOWE)

1. Samorząd ma prawo korzystać z udostępnionych przez dyrekcję środków przekazywania informacji, takich jak: tablice ogłoszeń, kserokopiarka i in.
2. Teksty redagowane i rozpowszechniane przez Samorząd nie podlegają cenzurze. Mogą one jednak zostać zdeponowane, gdy będą zawierać informacje nieprawdziwe lub poniżające czyjąkolwiek godność.

Art. 19.

Podczas czerwcowej rady plenarnej Samorząd przedstawia dyrekcji i Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej całorocznej działalności z uwzględnieniem rozliczeń finansowych

Zmieniony ( Wtorek, 30. Wrzesień 2008 18:26 )