baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default


PDF Drukuj Email

Propozycje realizacji programu wychowawczego 

Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki  

w roku szkolnym 2013/2014.

blok matematyczno przyrodniczy tutaj...

blok języków obcych  tutaj...
 
 blok wychowania fizycznego  tutaj...
 
  blok humanistyczny  tutaj...

 

 
Program Wychowawczy PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Piątek, 12. Wrzesień 2008 14:05

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 22
IM. JERZEGO KUKUCZKI
W ŁODZI

Program wychowawczy opiera się na dwóch hasłach wynikających z naszej wizji
i misji szkoły:

 1. szkoła promująca zdrowie
 2. szkoła promująca ucznia

Podmiotem wszelkich działań dydaktyczno – wychowawczych jest uczeń, któremu dorośli (rodzice , nauczyciele i inni pracownicy szkoły) pomagają we wszechstronnym rozwoju, w celu osiągnięcia takiej wiedzy i umiejętności oraz postawy etyczno – moralnej, która umożliwia mu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Program wychowawczy jest ściśle powiązany z programem dydaktycznym i profilaktycznym, stanowi jednolite działanie wychowawców oraz wszystkich nauczycieli, personelu szkoły w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
Dopiero wtedy będzie można mówić o przekazywaniu zbliżonych wzorców i zachowań kształtujących charaktery młodych ludzi.

Zadania programu wychowawczego są realizowane w czasie:

 • godzin do dyspozycji wychowawcy
 • codziennych zajęć prowadzonych przez wszystkich nauczycieli, psychologa lub inne zaproszone osoby
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • imprez integracyjnych, takich jak zabawy, zawody, konkursy i wycieczki
 • przerw międzylekcyjnych
 • kontaktów z pozostałymi pracownikami szkoły

CELE

Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły powinien wynieść po ukończeniu w niej nauki odpowiednią wiedzę i umiejętności, oraz reprezentować odpowiednią postawę moralną i świadomość społeczną.

Postawy

Absolwent naszego gimnazjum jest:

 • miły, uprzejmy i życzliwy,
 • wrażliwy na potrzeby innych,
 • tolerancyjny dla innych zachowań i poglądów,
 • samokrytyczny i obiektywny,
 • samodzielny i odpowiedzialny za swoje postępowanie,
 • pozytywny emocjonalnie i odporny psychicznie,
 • uczciwy, rzetelny, pracowity i systematyczny,
 • ambitny i kreatywny,
 • dociekliwy i ciekawy świata,
 • świadomy swych życiowych oczekiwań,
 • optymistą,
 • człowiekiem bez nałogów,
 • przygotowany teoretycznie do życia w rodzinie,
 • aktywny społecznie.


Umiejętności

Absolwent naszego gimnazjum potrafi:

 • logicznie myśleć, analizować i wyciągać wnioski,
 • dokonywać właściwych wyborów moralnych (odróżniać dobro od zła, autorytet od pseudoautorytetu),
 • dostrzegać zagrożenia cywilizacyjne i walczyć z nimi,
 • rozumieć związek człowieka i przyrody, dbać o nią,
 • dostrzegać problemy lokalnego środowiska i brać aktywny udział w ich rozwiązywaniu,
 • pielęgnować wartości kultury regionalnej i dostrzegać jej związki z kulturą europejską,
 • być świadomym odbiorcą kultury i tworzyć ją,
 • korzystać z różnych źródeł informacji i dokonywać ich selekcji,
 • odróżniać prawdę od fałszu (media, sekty, reklamy),
 • właściwie prezentować swoje poglądy,
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • kontrolować swoje emocje i walczyć ze stresem,
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie ulegać złym wpływom, walczyć z uzależnieniami,
 • posługiwać się obcymi językami,
 • stawiać sobie cele życiowe i znajdować sposoby ich realizacji, analizować własne postępowanie i wyciągać z niego wnioski.


GŁÓWNE ZADANIA

1) Wspomaganie wszystkich sfer osobowości ucznia poprzez :

 • kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • uświadomienie , że sami mamy wpływ na jakość swojego życia,
 • planowanie i kierowanie swoim rozwojem,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • tolerancję i wzajemny szacunek polegające na poszanowaniu praw człowieka,
 • umiejętności funkcjonowania w grupie,
 • uświadomienie współodpowiedzialności za własną przyszłość,
 • przygotowanie do świadomego i dojrzałego podjęcia decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia, zawodu.

2) Motywowanie działań prowadzących do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

 • dostrzeganie przydatności posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
 • przygotowanie do pełnienia różnych ról w życiu,
 • umiejętność planowania oraz myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • konsekwentne i wytrwałe dążenie do wytyczonego celu,
 • wiara we własne możliwości.

3) Kształtowanie zasadniczych wartości moralnych i estetycznych poprzez :

 • wyrabianie umiejętności odróżnienia dobra od zła,
 • uwrażliwienie na cierpienia i potrzeby innych,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata,
 • dbanie o estetykę otoczenia,
 • świadomość wpływu na stan środowiska przyrodniczego i społecznego.

4) Promowanie zdrowego stylu życia :

 • świadomość istnienia czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój,
 • dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne ,
 • uświadomienie skutków biologicznego i psychicznego rozwoju organizmu,
 • dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • uświadomienie zagrożeń występujących w środowisku i sposobów radzenia sobie z nimi.

5) Rozwijanie patriotyzmu poprzez szacunek i dbałość o rodzinę, społeczność lokalną i państwo poprzez:

 • uświadomienie znaczenia rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa,
 • aktywne uczestnictwo w działalności samorządu szkolnego
 • współpraca za społecznością lokalną,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • korzystanie z dóbr kultury polskiej i europejskiej,
 • kształtowanie poczucia dumy z własnej historii i tożsamości narodowej,
 • rozwijanie i umacnianie tradycji narodowych,
 • kształtowanie postawy miłości do ojczyzny.

6) Edukacja regionalna oraz europejska

 • poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
 • rozwijanie wiedzy o historii regionu,
 • kształtowanie umiejętności współuczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej,
 • ukazanie procesu integracji jako środka prowadzącego do rozwoju kraju,
 • uświadomienie roli Polaków w Europie i świecie.

FORMY REALIZACJI

 • wszechstronna informacja,
 • dyskusja prowadząca do ustalenia celu, sposobu realizacji i kryterium sukcesu,
 • aktywizacja ucznia do twórczego myślenia i działania,
 • praca dająca satysfakcje i poczucie sukcesu, a nie będąca przymusem,

INFORMACJA

Jednym z podstawowych czynników sprzyjających realizacji programu wychowawczego szkoły jest wytworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Służy temu zapewnienie pełnej informacji w zakresie:

 • programu działalności szkoły,
 • tematyki planowanych zajęć,
 • wymagań oraz oceny efektów pracy,
 • kryteriów oceniania zachowania.
 1. Szczegółowe określanie zasad dotyczących biegu informacji i nadzór nad jego funkcjonowaniem i realizacją należy do podstawowych zadań wychowawcy klasy.
 2. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim ustala szczegółowe kryteria ocen zachowania i zapisuje je w Regulaminie Ocen Zachowania.
 3. Informacja o wymaganiach oraz szczegółowych kryteriach oceniania zachowania jest przekazywana uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
 4. Należy przestrzegać bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji.

ROZMOWA-DYSKUSJA

Rozmowa jest ważnym działaniem mającym na celu wspomaganie uczniów w nauce stawiania pytań oraz poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi. Podejmowanie, a nawet inicjowanie dyskusji z uczniami jest jednym z podstawowych zadań zespołu pedagogicznego, gdyż kształtuje umiejętności komunikowania się oraz postawy asertywne, a równocześnie sprzyja lepszemu poznaniu samego siebie.


Nauczyciel może w ten sposób pomóc uczniom nauczyć się:

 • Stawić zrozumiałe pytania
 • Wypowiadać swobodnie swoje poglądy i opinie
 • Wysłuchiwać innych
 • Odpowiadać we właściwy sposób
 • Analizować własne procesy
 • Rozwijać umiejętności pozytywnego myślenia
 • Kierować swoim rozwojem

Dzięki umiejętnie prowadzonej rozmowie kształtuje się rzeczywiste partnerstwo między dorosłymi i dziećmi.

NAGRADZANIE

Jest to forma wspomagająca realizację programu wychowawczego, będąca rodzajem motywacji do twórczego myślenia i działania. Pozwala ocenić zaangażowanie zarówno ucznia, jak i całego zespołu klasowego w realizację powierzonych i samodzielnie podejmowanych działań.

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU KLASOWEGO

Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji programu wychowawczego szkoły jest sprawne funkcjonowanie zespołu klasowego, kierowanego przez wychowawcę. Uczniowie opracowują „Reguły życia klasy”, które są zobowiązani przestrzegać, np.:

 • organizacja i zakres dyżurów,
 • postanowienia dotyczące sposobu rozwiązywania konfliktów,
 • pomocy w nauce,
 • powinności uczniów jako zespołu klasowego,
 • obchodzenia ważnych uroczystości klasowych i szkolnych,
 • przestrzeganie regulaminu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kulturalnego zachowania się.

UCZEŃ POWINIEN:

 1. Szanować dobro klasy i szkoły.
 2. Współpracować z nauczycielem w czasie lekcji.
 3. Ubierać się stosownie do sytuacji.
 4. Utrzymywać porządek wokół siebie.
 5. Zachować szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 6. Okazywać szacunek innym uczniom.
 7. Prawidłowo wyrażać swoje emocje.

NAUCZYCIEL POWINIEN:

 1. Stanowić wzór dla ucznia.
 2. Dbać o swój wygląd i sposób zachowania.
 3. Doskonalić swoje umiejętności zawodowe.
 4. Starać się zainteresować uczniów swoim przedmiotem.
 5. Pomagać uczniom w rozwoju intelektualnym, kulturalnym i moralnym.
 6. Zachować bezstronność w ocenie swoich podopiecznych.
 7. Szanować ucznia, nie obrażać go i nie wyśmiewać się z niego.
 8. Własnym przykładem uczyć systematyczności, dokładności i punktualności, przestrzegania obowiązujących norm.
 9. Podnosić poczucie własnej wartości uczniów.
 10. Uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 11. Uczyć komunikacji i współpracy w grupie.

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Szczególna rolę w realizacji programu odgrywa wychowawca klasy, który koordynuje poczynania całego zespołu pedagogicznego oraz realizuje specyficzne zadania, do których
należą :

 1. współpraca z zespołem pedagogicznym pracującym z klasą.
 2. zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
 3. wspomaganie zespołu uczniowskiego; w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie
 4. realizacją podjętych działań,
 5. bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, w tym także wspomaganie
 6. uczniów mających trudności w szkole,
 7. realizacja programu zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych,
 8. koordynowanie realizacji zadań wychowawczych ( w tym wychowania do życia w rodzinie, komunikacyjnego oraz profilaktyki uzależnień, preorientacji zawodowej, a także ścieżek edukacyjnych.


ZAKRES CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY

Wymienione zadania wychowawca klasy realizuje podejmując rozmaite czynności,
wśród których należy wymienić:

 1. prowadzenie godzin wychowawczych obejmujących realizację „Programu Wychowawczego Szkoły” oraz rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych potrzeb klasy i szkoły.
 2. opracowanie kalendarza prac klasowych, ogólna weryfikacja zamierzeń programowych zespołu,
 3. ustalenie i nadzorowanie realizacji harmonogramu dyżurów klasowych, nadzór nad wywiązywaniem się klasy z jej zobowiązań wobec szkoły, nadzór nad utrzymaniem porządku w klasie, jej stanem technicznym i dekoracjami, terenami zielonymi,
 4. nadzorowanie, by przydzielanie zadania zapewniały udział wszystkich uczniów w różnych formach życia klasy,
 5. rozwiązywanie bieżących problemów naukowych i dyscyplinarnych (np. usprawiedliwianie nieobecności)- w razie potrzeby zawiązywanie kontaktu z rodzicami uczniów, organizowanie dni otwartych i zebrań klasowych rodziców- zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 6. diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej
 7. integrowanie klasy i dbanie o utrzymanie w niej dobrej atmosfery
 8. organizowanie zabaw, wycieczek, wyjść klasowych do kina teatru, muzeum,
 9. kontrolowanie postępów uczniów w nauce z poszczególnych przedmiotów,
 10. organizowanie zespołów pomocy koleżeńskiej,
 11. bieżące przekazywanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji, nadzór nad ich docieraniem do rodziców lub uczniów,
 12. ciągłym poszukiwaniu indywidualnych dróg oddziaływania na poszczególnych uczniów, w zależności od pojawiających się potrzeb lub możliwości,
 13. współpraca z pedagogiem szkolnym,
 14. ustalanie (w porozumieniu z nauczycielami i po dyskusji z uczniami) semestralnych ocen z zachowania,
 15. prowadzenie dokumentacji klasy.

DOKUMENTACJA PRACY WYCHOWAWCY

Czynności podejmowane przez wychowawcę znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przezeń dokumentacji, na która składa się:

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Dziennik lekcyjny wraz z zeszytem spraw wychowawczych.
 3. Arkusze ocen.

Problematyka zajęć wychowawczych przeznaczonych do realizacji w trakcie godzin do dyspozycji wychowawczych jest opracowana dla każdego poziomu klas i obejmuje realizację zdań wynikających z „Programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły” oraz realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.

Roczny plan pracy przygotowuje wychowawca, klas wspólnie z uczniami, w oparciu o treści programu wychowawczego szkoły oraz propozycje zgłoszone przez nauczycieli, uczniów i rodziców.
Dziennik lekcyjny prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaopatrzony jest dodatkowo w zeszyt spraw wychowawczych, w którym nauczyciele na bieżąco wpisują uwagi dotyczące pracy poszczególnych uczniów. Wychowawca, będący adresatem tej korespondencji, wykorzystuje ją w kontaktach z uczniami i rodzicami, jak również podczas wystawiania oceny z zachowania. Do jego obowiązków należy także zadbanie, by zapisanie nie zostały zdominowane przez uwagi negatywne.

Zestawienie wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej zawierają arkusze ocen prowadzone według określonych przepisów.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Współpracuje w opracowaniu oraz realizacji programu wychowawczego szkoły.
 • Wspólnie z wychowawcami prowadzi rozeznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.
 • Organizuje zajęcia warsztatowe lub spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, szczególnie w zakresie zapobiegania nałogom, Edukacji zdrowotnej, czy seksualnej.
 • Przygotowuje i opracowuje ankiety umożliwiające lepsze rozeznanie problemów i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Organizuje pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
 • Współpracuje z policją, strażą miejską, sądami, kuratorami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH SZKOŁY

Swoja postawą powinni być wzorem zachowań dla uczniów, szczególnie w zakresie:

 • Wywiązywania się z powierzonych obowiązków.
 • Kultury osobistej.
 • Zachowań prozdrowotnych.

UDZIAŁ RODZICÓW W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice, nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Dlatego tak ważne jest:

 • Nawiązywanie ścisłej współpracy na linii nauczyciel – rodzice oraz opracowanie wspólnej drogi wychowawczej, aby nie było dużych rozbieżności w oczekiwaniach obu stron.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Udział rodziców nie tylko w zebraniach klasowych, czy konsultacjach, ale również w zabawach, w konkursach lub wycieczkach organizowanych przez szkołę.
 • Szerokie włączanie rodziców w działania na rzecz szkoły( pomoc w urządzaniu sal lekcyjnych, udział w organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć szkolnych, opieka nad młodzieżą podczas imprez szkolnych)

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szczegółowy program wychowawczy opracowuje się corocznie w oparciu o rozpoznane wcześniej potrzeby oraz priorytety pracy szkoły.
 2. Program wychowawczy uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim
 3. w oparciu o program wychowawczy szkoły oraz propozycje zgłaszane przez rodziców, wychowawcy wraz uczniami opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla poszczególnych klas, obejmujący również realizacje ścieżek międzyprzedmiotowych
 4. programy wychowawcze mogą być modyfikowane w ciągu roku szkolnego, po uwzględnieniu potrzeb klasy
 5. wszystkie działania wychowawcze szkoły są koordynowane i nadzorowane przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.
Zmieniony ( Środa, 17. Wrzesień 2008 18:51 )