baner
Reinhold Messner, o Jerzym Kukuczce „Nie jesteś drugi. Jesteś wielki”. 
large small default
Email

EKOSALA

 

 

 

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

2012 rok

Przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w naszym gimnazjum działa nowoczesna pracownia ekologiczna EKOSALA.

Otrzymana dotacja w wysokości 24 889,44 zł pozwoliła na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zagadnień związanych z realizacją programu nauczania oraz edukacją ekologiczną uczniów. Całkowity koszt wyposażenia pracowni wyniósł 27 489,44 zł w rym udział własny szkoły
wyniósł 2 600 zł.

Pracownia  nosi nazwę „EKOSALA”; jej powierzchnia –  54 m2 .

W pracowni będą odbywały się lekcje biologii dla dwudziestu klas gimnazjalnych oraz zajęcia koła ekologicznego (dwa razy w tygodniu po dwie godziny). Pracownia będzie również wykorzystywana na planowane przez nauczycieli fizyki i chemii lekcje o zagadnieniach ekologicznych  oraz na zajęcia uczniów podczas realizowania projektów o tematyce ekologicznej. Z pracowni będą mogli skorzystać wychowawcy klas omawiający na lekcjach wychowawczych zagadnienia ekologiczne.

Założenia programowe edukacji ekologicznej:

- zagadnienia z ekologii realizowane w ramach podstawy programowej przewidzianej dla gimnazjum w klasach 1 – 3 , rozszerzone o:

·         badanie czystości wody, gleby i powietrza;

·         wpływ metali ciężkich na zdrowie człowieka;

·         poznawanie lokalnej różnorodności biologicznej fauny i flory;

·         funkcjonowanie oczyszczalni biologicznych oraz kompostowni;

·         lokalne formy ochrony przyrody;

·         obiegi pierwiastków w przyrodzie;

·         zanieczyszczenia lasów;

·         propagowanie postaw proekologicznych na co dzień

W EKOSALI będą odbywać się zajęcia z biologii w klasach 1 – 3 gimnazjum, zajęcia koła ekologicznego, pojedyncze lekcje chemii i fizyki z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych.

W EKOSALI będą odbywać się zajęcia koła ekologicznego prowadzone przez dwie nauczycielki biologii . Będą w nich uczestniczyć uczniowie z różnych klas 1 – 3 (2 grupy po około 15 uczestników), raz w tygodniu dwugodzinne zajęcia.

Prowadzone będą  lekcje biologii, w zakresie których w podstawie programowej przewidziana jest edukacja ekologiczna, dla klas I – III gimnazjum czyli  dla 520 uczniów.

Efektem prowadzonych zajęć będzie podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, wyrobienie nawyków ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania energią i wodą.

Uczniowie zdobędą wiedzę potrzebną do obserwacji otaczającego nas świata oraz umiejętności do wykrywania zagrożeń środowiska naturalnego.